Patent ord - tips om opfindelse, opfinder,
​ansøgning - i patent ordbog - mit leksikon:

ABC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZÆ Ø Å

A

Afdelt patentansøgning – ny patentansøgning, som fremkommer ved deling af en tidligere patentansøgning (også benævnt grundansøgning) – fra hvilken prioriteten bibeholdes – hvori der ved indleveringen af den tidligere ansøgning var beskrevet flere opfindelser. Den afdelte ansøgning vil da søge at beskytte en af disse opfindelser.

Afhængigt krav – et patentkrav, som afhænger af et andet krav.

Afkald på patent – patenthavers opgivelse af sin patentrettighed, typisk frivilligt.

Afslag på patent – patentmyndighedens afgørelse af at den søgte patentrettighed ikke kan opnås.

Agent- juridisk og teknisk patentkyndig person, der yder professionel bistand i forbindelse med opfindelser og disses patentering og eventuelle krænkelse.

Anke– klage over en patentmyndigheds afgørelse til dennes ankeinstans, i mange sammenhænge myndighedens sidste instans. Anke betegnes også som appel.

Ansøger om patent - juridisk person, som ansøger om patent, behøver ikke at være opfinderen selv.

Ansøgningsdokument– den officielle formular, som i udfyldt stand indleveres som en del af patentansøgningen.

Ansøgning om patent – det at indsende dokumenter (til patentmyndigheden), hvilke dokumenter vedrører det at ansøge om patent. Den indeholder bl.a. beskrivelse af opfindelsen og krav på beskyttelse samt oplysninger om ansøgeren.

App - App for applikation, eller software opfindelse/ program , f.eks. som downloades på en mobil telefon, en pc, en computer, eller en pad, hvorfra program koden kan afvikles.

Appel– klage over en patentmyndigheds afgørelse til dennes ankeinstans, i mange sammenhænge myndighedens sidste instans. Appel betegnes også som en anke.

Appel mod konkurrentpatent – vi tilbyder at indlevere en appel mod et patent fra en af Deres konkurrenter, hvis konkurrentpatentet efter Deres mening, er udstedt eller ændret uberettiget f.eks. efter en indsigelsesbehandling.

Appellant– den der indleverer en appel.

Tilbage til top

B

Benævnelse– kort beskrivelse for opfindelsen i en patentansøgning, denne anbringes typisk i den første linje.

Beskrivelsen– del af patentsansøgningen, hvor opfindelsen er beskrevet med eventuelle henvisninger til figurer og/eller tegninger. Det anbefales at have tegninger eller figurer, da disse fremmer forståelsen af patentansøgningen.

Beskyt din opfindelse – Ludvigsen Patents slogan.

Beskyttelsesomfang– patentkravenes (i patentansøgningen) definerede beskyttelsesområde.

Besvarelse af skrivelser fra forskellige patentmyndigheder i forbindelse med den indleverede patentansøgning, så De opnår bedst muligt udstedt patent senere. - Vi rapporterer skrivelser De modtager fra patentmyndigheden, og besvarer på Deres vegne disse inden fristens udløb, da De ellers risikerer tab af Deres patentrettighed.

Brugsmodel– ”det lille patent”, en mulighed hvis opfindelsen ikke har opfindelseshøjde til at opnå patent; for en brugsmodel kræves der kun tydelig adskillelse over for kendt teknik, hvor i mod der for opnå patent kræves væsentlig adskillelse overfor den kendte teknik.

Tilbage til top

C

Contracting states – også benævnt kontraherende stater, det vil sige stater, der har tiltrådt en konvention om et mellemstatligt patentsamarbejde, f.eks. den europæiske patentkonvention, EPK (EPC) eller PCT, dvs. patentsamarbejdstraktaten om internationale patentansøgninger.

Tilbage til top

D

Dansk patentmyndighed - Patent og Varemærkestyrelsen.

Databasesøgning – søgning hvori det undersøges om en opfindelse, en ansøgning eller et patent findes i forvejen. En nyhedsundersøgelse vil typisk blive foretaget som en databasesøgning.

Demand – begæring om prøvning i en PCT ansøgning, dvs. i en international patentansøgning.

Design patent – betegnelse for et design i USA.

DKPTO.DK – hjemmeside for Patent og Varemærkestyrelsen, som er den danske patentmyndighed, som i Danmark kan udstede bl.a. patenter og brugsmodeller.

Due diligence – ved køb og salg af patenter og virksomheder er det praksis at undersøge om bl.a. patentportofolien matcher den eventuelle købers behov for patentbeskyttelse. F.eks. har sælgers patenter værdi? Eller understøtter eventuelle tilkøbte patenter købers kommercielle aktiviteter? Er eventuelle tilkøbte patenter blokerende for en konkurrents kommercielle aktiviteter eller hindrende for fremtidige udviklingsaktiviteter fra konkurrenten? Due diligence er derfor en mere omfattende analyse en Freedom to operate analysen.

Tilbage til top

E

EPC – European Patent Convention, den europæiske patentkonvention.

EPK - den europæiske patentkonvention, som EPC (European Patent Convention) forkortes på dansk.

EPO - European Patent Organisation, den europæiske patentmyndighed.

Edb-program – er ikke undtaget fra softwarepatentering.

Eksklusiv licens – en licens, hvor licenstageren har opnået ret til at udnytte en patentrettighed alene. Dette betyder at patenthaveren – som har givet licensen – ikke må give andre ret til at udnytte rettigheden.

Eneret - et patent etablerer en eneret til at udnytte en patenteret opfindelse.

Europapatent – er et patent, som er udstedt fra EPO under den europæiske patentkonvention, EPK (EPC). Et sådant patent kan give nationale patentrettigheder i de europæiske lande, der har tilsluttet sig den europæiske patentkonvention.

Europa patent – et patent udstedt fra EPO under den europæiske patentkonvention, EPK (EPC). Et Europa patent kan give nationale patentrettigheder i de europæiske lande, der har tilsluttet sig den europæiske patentkonvention.

Europæisk ansøgning – er en patentansøgning, der - hvis udstedt som patent – fører til et europapatent.

Europæisk patentansøgning – er en patentansøgning, der - hvis udstedt som patent – fører til et Europa patent.

Evighedsmaskine – denne opfylder ikke betingelsen Industriel anvendelighed, som er et af patenterbarhedskriterierne, som foreskriver at opfindelsen skal kunne udnyttes industrielt. Af denne grund kan en evighedsmaskine ikke patenteres.

Tilbage til top

F

Fagmand – er et begreb, der anvendes indenfor patentretten, som angiver at en opfindelse har opfindelseshøjde, når den ikke er nærliggende for en fagmand. Fagmanden er ikke iderig og forudsættes alene at have en viden og uddannelse inden for det område, hvortil opfindelsen teknisk hører.

First to file - i modsætning til First to invent - indebærer retten til en opfindelse til den, som først indleverer en patentansøgning relateret til opfindelsen. Dette er tilfældet for f.eks. europæiske og danske patentansøgninger.

First to invent - i modsætning til First to file - princip, indebærer retten til en opfindelse til den, der først har gjort opfindelsen. Dette er tilfældet for amerikanske patentansøgninger.

Fogedforbud – et foreløbigt forbud nedlagt af fogedretten mod en formodet patentkrænkers fortsatte udnyttelse af en patentrettighed.

Forbudsret- patentretten etablerer en forbudsret, dvs. patenthavers ret til – via domstolene - at forbyde andre erhvervsmæssigt i at udnytte en patenteret opfindelse i op til 20 år.

Foreløbig beskyttelse – den beskyttelse en patentansøgning etablerer efter at patentansøgningen er gjort offentlig tilgængelig. Tidspunktet er relevant for at kunne beregne en evt. erstatning for en senere patentkrænkelse.

Fornyelsesfonden – en fond, som uddeler penge til grønne løsninger og velfærdsteknologi. Fornyelsesfonden råder over 760 millioner kroner og vil i perioden 2010 til 2012 dele ud af millionerne.

Forsvar af appel mod Deres patent- vi forsvarer Deres udstedte patent, hvis en konkurrent foretager en appel mod Deres patent. I denne forbindelse vil vi argumentere imod appellens begrundelser for at søge at tilsikre, at Deres patent overlever appellen.

Forsvar af indsigelse mod Deres patent – vi forsvarer Deres udstedte patent, hvis en konkurrent foretager en indsigelse mod Deres patent. I denne forbindelse vil vi argumentere med at de tre patenterbarhedskriterier hver især var overholdt ved indleveringen af Deres patentansøgning, som førte til det udstedte patent.

Fortrolighedserklæring – en anden betegnelse for en NDA eller en hemmeligholdelseserklæring.

Freedom to operate analyse – vi tilbyder at undersøge om De har ret til at udøve en patenteret opfindelse, idet andre(s) rettigheder kan være hindrende. Dette er relevant før De går på markedet med et produkt eller agter at købe en patentrettighed. Freedom to operate analysen kan med andre ord give svar på om De har – eller kan få - fri bane til at udøve Deres opfindelse kommercielt.

Frist – er en frist fastsat ved lov, f.eks. en frist givet fra patentmyndigheden til at besvare en officiel skrivelse. Frister kan ofte – før udløb – forlænges mod et gebyr.

Fuldmagt- dokument hvorved en person (benævnt agent, fuldmægtig eller patentagent) er blevet bemyndiget til at repræsentere en anden overfor patentmyndigheden. Fuldmagten kan vedrøre at repræsentere en patentansøger, en patenthaver, en indsiger eller en appellant.

Fuldmægtig – den person, som er blevet bemyndiget til at repræsentere en anden overfor patentmyndigheden, f.eks. kan en patentagent eller en patentrådgiver være fuldmægtig.

Tilbage til top

G

Grundansøgning – den første patentansøgning eller brugsmodelansøgning, som indleveres til patentmyndigheden jævnfør Pariserkonventionen.


Gratis møde - vi tilbyder Dem et uforpligtende møde i Storkøbenhavn eller på vores adresse.

Gyldighedsanalyse af patenter – vi undersøger om et patent er gyldigt udstedt. Vi vil analysere om patenterbarhedskriterierne, dvs. nyhed, opfindelseshøjde og industriel anvendelighed hver især er opfyldte.

Gyldighedsperiode – det tidsrum hvori patentrettigheden maksimalt kan bestå, tidsrummet er 20 år, når opfindelsen ikke angår lægemidler.

Tilbage til top

H

Hemmeligholdelseserklæring– en anden betegnelse for en NDA eller en fortrolighedserklæring.

Hemmeligholdelsesaftale – en anden betegnelse for en NDA eller en fortrolighedserklæring.

Hemmeligt patent – patent på en opfindelse, som vedrører processer eller materiel til krigsbrug. Det hemmelige patent er på en begæring fra en offentlig myndighed holdt hemmelig, og det vil derfor ikke være tilgængelig i en databasesøgning.

Henlæggelse – ophør af sagsbehandling af en patentansøgning. Henlæggelsen kan skyldes en manglende overholdelse af en frist sat af patentmyndigheden, f.eks. en frist til indlevering af en besvarelse og/eller indlevering af et bilag krævet af patentmyndigheden.

Hovedkrav – det første krav i patentansøgningen.

Tilbage til top

I

Immaterialret – fællesbetegnelse for bl.a. ophavsret, patentret, designret og varemærkeret.

Indlevering af Deres patentansøgning hos Patent og Varemærkestyrelsen, EPO, USA og PCT – vi sørger for, at Deres ansøgning om patent indleveres hos den relevante patentmyndighed.

Indsigelse – skriftlig protest fra andre end patenthaver mod godkendelse af en patentansøgning.

Indsigelsesbehandling – forløbet efter at indsigelsen er modtaget hos patentmyndigheden.

Indsigelse mod konkurrentpatent – vi tilbyder at indlevere en indsigelse mod et af Deres konkurrenters patenter, hvis det efter Deres mening, er udstedt uberettiget for så vidt indsigelsesfristen ikke er passeret. Indsigelsen vil være begrundet med at en eller flere af patenterbarhedskriterierne ikke er overholdt, f.eks. mangel på nyhed eller ingen opfindelseshøjde.

Indsigelsesperiode – fristen for indsigelse, fristen regnes fra det meddelte patent, fristen er f.eks. ni måneder hos EPO.

Indsiger – betegnelse for vedkommende, der indlever en skriftlig protest mod godkendelse af en patentansøgning til patent.

Industriel anvendelighed – et af patenterbarhedskriterierne, som foreskriver at opfindelsen skal kunne udnyttes industrielt, hvilket i praksis betyder kommercielt. Af denne grund kan en evighedsmaskine ikke patenteres.

International ansøgning – en patentansøgning, som indleveres under PCT systemet. Denne undergår en international nyhedsundersøgelse.

International patentansøgning – en patentansøgning, som indleveres under PCT systemet. Denne undergår en international nyhedsundersøgelse.

International nyhedsundersøgelse – en international patentansøgning, som er indleveret under PCT systemet, undergår en nyhedsundersøgelse af denne type.

IP - Intellectual Property. Ejendomsret over f.eks. et patent.

IPR - Intellectual Property Right, fællesbetegnelse for bl.a. ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret og varemærkeret.

Tilbage til top

J

Jura– emneområde, som har med ret og retfærdighed at gøre.

Justifikationssag– retssag, hvor det afgøres om et fogedforbud kan sige at være nedlagt med rette.

Tilbage til top

K

Kendt teknik – den teknik, som var kendt på tidspunktet for en patentansøgning indlevering. Den kendte teknik kan udgøres af patenter, brugsmodeller, patentansøgninger, ansøgning om brugsmodel og hvad der ellers findes af offentligt tilgængeligt materiale, f.eks. publikationer, som er tilgængelige via Internettet.

Konkurrentovervågning – vi overvåger om Deres konkurrents patentansøgninger fører til eller kan føre til patent samt hvilke patentansøgninger, Deres konkurrent har indleveret og hvor disse er indleveret og det omfang de har.

Koncept– et koncept beskrevet i tekniske termer kan udgøre en opfindelse.

Krav– dette er anført i patentteksten eller patentansøgningens tekst, kravet definerer beskyttelsesomfanget.

Kravgebyr– myndighedens gebyr for patentkravene.

Kravkategori– der sondres typisk mellem følgende kravkategorier: metode, apparat, proces, fremgangsmåde og systemkrav i en patentansøgning.

Krænkelse– det forhold at tredjepart erhvervsmæssigt og uberettiget benytter en patenteret opfindelse.

Krænkelsesanalyse– analyse af om en tredjepart erhvervsmæssigt og uberettiget benytter en patenteret opfindelse. Typisk vedrører krænkelsesanalysen at sammenholde det påståede krænkende produkt eller den påståede krænkende aktivitet med kravene i det udstedte patent for at analysere om krænkelse har fundet sted eller finder sted.

Krænkelsesvurdering af Deres patent - vi vurderer om en aktivitet (salg, markedsføring, produktion, service, mv.) fra en konkurrent krænker et af Deres patenter.

Krænkelsesvurdering– vurdering af om en tredjepart erhvervsmæssigt og uberettiget benytter en patenteret opfindelse. Typisk vedrører krænkelsesvurderingen at sammenholde det påståede krænkende produkt eller den påståede krænkende aktivitet i forhold til kravene i det udstedte patent for at vurdere om krænkelse har fundet sted eller finder sted.

Krænkelsesvurdering af konkurrentpatent – vi vurderer om Deres aktivitet (udvikling, salg, markedsføring, produktion, mv.) ville kunne krænke et eller flere patenter udstedt eller overdraget til en af Deres konkurrenter.

Tilbage til top

L

Licens – tilladelse fra indehaveren af patentet til tredjemand til erhvervsmæssigt at benytte en patenteret opfindelse.

Licensafgift– pris som tredjemand skal betale (til patenthaver) for erhvervsmæssigt at benytte en patenteret opfindelse efter aftale med patenthaver.

Licensaftale– aftale mellem patenthaver og licenstager om bl.a. prisen for erhvervsmæssigt at benytte en patenteret opfindelse, f.eks. en stykafgift.

Licenshaver– indehaveren af licens til erhvervsmæssigt at benytte en patenteret opfindelse

Licenstager– indehaveren af licens, som erhvervsmæssigt må benytte en patenteret opfindelse

Lov om arbejdstagers opfindelser – lov, som regulerer retten til at udtage patent, når arbejdstager gør en opfindelse.

Tilbage til top

M

Meddelelse af patent - patentmyndighedens meddelelse om den endelige godkendelse af patentansøgningen til patent.

Monopol– betyder at der kun findes en sælger af en vare på et marked. En patentret er det ultimative, legale forsøg på at tage monopol på en opfindelse, der hvor patentretten er geografisk gældende.

Monopolisere– vedrører forholdet at opnå monopol.

Mønster– den ældre betegnelse for design.

Mønsterret– den ældre betegnelse for designret.

Tilbage til top

N

National ansøgning – en patentansøgning, som indleveres direkte til en national patentmyndighed eller som en videreførelse af en international patentansøgning med formål om at opnå et nationalt patent f.eks. i Danmark.

National patentansøgning – en national patentansøgning er en ansøgning om patent. Ansøgningen indleveres direkte til en national patentmyndighed eller som en videreførelse af en international patentansøgning med formål om at opnå et nationalt patent f.eks. i Danmark.

NDA- NDA betyder Non Disclosure Agreement. En NDA udformes mest hensigtsmæssigt som et dokument, hvis indhold sikrer at den der underskriver det, ikke bruger den viden, f.eks. om en opfindelse, han får under et møde. Denne viden kunne være udlevering eller bare en visning af fortroligt materiale. Som opfinder er det derfor en god ide, hvis man kontakter en mulig samarbejdspartner f.eks. en investor, at man får denne til at underskrive en NDA, så samarbejdspartneren ikke misbruger den information han får. Det misbrug man vil undgå ved en NDA kunne være en offentliggørelse af den modtagne viden, en plagiering af en ide eller en opfindelse eller en videreudvikling deraf. NDA kaldes også en fortrolighedserklæring eller en hemmeligholdelseserklæring.

Non Disclosure Agreement - forkortes NDA og betegnes på dansk som enten en hemmeligholdelseserklæring eller en fortrolighedserklæring.

Nyhed – nyhed er et af patenterbarhedskriterierne, en opfindelse siges at have nyhed, hvis den ikke i sin helhed fremgår af kendt teknik.

Nyhedsundersøgelse– er Deres opfindelse ny? Vi undersøger om Deres ide eller opfindelse er kendt i forvejen. I denne forbindelse vil vi foretage en søgning i forskellige patentdatabaser efter såkaldt kendt teknik. Den kendte teknik er relevant for at kunne vurdere om opfindelsen har nyhed og opfindelseshøjde. Den kendte teknik kan udgøres af patenter, brugsmodeller, patentansøgninger, ansøgninger om brugsmodel og hvad der ellers findes af offentligt tilgængeligt materiale, f.eks. publikationer som er tilgængelige via Internettet. Er opfindelsen vurderet til at være ny er det herefter relevant at vurdere, om den har opfindelseshøjde.

Nærliggende for en fagmand - hvis en opfindelse er nærliggende for en fagmand har den ikke opfindelseshøjde. Hvis en opfindelse derimod ikke er nærliggende for en fagmand siges den at have eller udvise opfindelseshøjde.

Tilbage til top

O

Offentliggørelse – offentlig tilgængelighed af en patentansøgning, i praksis betyder det, at patentansøgningen er tilgængelig i myndighedens register, hvis der spørges til den. Efterfølgende vil patentansøgningen være en del af den såkaldte kendte teknik og kan hindre andre i at få patent på den samme opfindelse.

Opfindelse – det som i patentsammenhæng bl.a. angår en metode, en proces, noget software, en maskine eller et system, som opfylder patenterbarhedskriterierne og som da kan patenteres.

Opfindelseshøjde– opfindelseshøjde er et af patenterbarhedskriterierne, en opfindelse siges at have opfindelseshøjde, hvis den adskiller sig væsentligt fra kendt teknik og den ikke er nærliggende for en fagmand.

Opfinder– den person, der har gjort opfindelsen. Der kan være flere opfindere på en opfindelse. Disse skal i så fald alle være anført som opfindere på patentansøgningen. Opfinderen er også vedkommende person, som opfinder en metode, en proces, noget software, en maskine eller et system.

Opfinderhøjde– misforståelse af opfindelseshøjde! Begrebet angår alene opfinderens fysiske højde

Opfindsomhed– en opfinder har opfindsomhed.

Ophavsret– frembringerens ret til sit kunstneriske eller litterære værk.

Overdragelse- det at overdrage retten til en opfindelse fra opfinderen til den der indleverer en patentansøgning.

Overdragelse kan også foretages senere. Det er normalt, at en virksomhed står som ansøger og en af medarbejderne er anført som opfinder på en patentansøgning.

Overvågning– er en betegnelse for en løbende undersøgelse af f.eks. en konkurrents patentaktivitet og/eller status for ansøgte og/eller opnåede rettigheder. Overvågningen kan f.eks. foretages som registeropslag i patentdatabaser og/eller som forespørgsler hos relevante patentmyndigheder.

Tilbage til top

P

Pariser konventionen – aftalen, som fastlægger bl.a. grundlæggende regler om patenter og om deres prioritet.

Patent - officiel bevilling, hvorved der er etableret en patentret.

Patent og Varemærkestyrelsen - den danske patentmyndighed, som i Danmark kan udstede bl.a. patenter og brugsmodeller.

Patentagent- juridisk og teknisk sagkyndig person, der yder professionel bistand i forbindelse med opfindelser, nyhedsundersøgelser og patenteringsprocessen fra patentansøgning til udstedt patent og som kan have fuldmagt til at repræsentere ansøger.

Patentanmelde - det at ansøge om patent.

Patentanmeldelse- det at ansøge om patent.

Pat. Anm. - mærkning af varer, der er genstand for en patentansøgning (tilsvarende ”pat pending” i USA), må forstås som en advarsel til tredjepart om at varerne er genstand for en patentansøgning.

Patentansøger- juridisk person, som ansøger om patent, behøver ikke at være opfinderen selv.

Patentansøgning - dokumenter, der vedrører det at ansøge om patent. Dokumenterne indeholder bl.a. beskrivelse af opfindelsen, beskyttelsesomfanget samt oplysninger om ansøgeren.

Patentansøgningsdokument - dokumenterne, der vedrører det at ansøge om patent. Indeholder bl.a. beskrivelse af opfindelsen, beskyttelsesomfanget samt oplysninger om ansøgeren.

Patentbeskrivelse – redegørelse for opfindelsen i patentet/patentansøgningen, dvs. den del af patentsansøgningen, hvor opfindelsen er beskrevet med eventuelle henvisninger til figurer og/eller tegninger. Sidstnævnte anbefales, da de fremmer forståelsen af patentansøgningen.

Patentbeskyttet – beskyttelse på grundlag af et udstedt patent.

Patentbureau– firma, typisk omtalt som bureau, som beskæftiger patentagenter.

Patenterbarhedsvurdering– vi vurderer - om Deres opfindelse udover at være ny - om Deres opfindelse også adskiller sig væsentlig i forhold til kendt teknik, det vil sige om den har opfindelseshøjde.

Patenterbarhedskriterierne– nyhed, opfindelseshøjde og industriel anvendelighed er tilsammen et væsentligt kriterium for at opnå patent. Herudover skal opfindelsen være så godt beskrevet i patentansøgningen at en såkaldt fagmand kan eftergøre den.

Patentere- det at ansøge om patent og processen derefter.

Patenteret- det at have ansøgt om patent og fået patentet udstedt.

Patentering– vedrørende det at ansøge om patent.

Patentfamilie– patentansøgninger og patenter, der påberåber prioritet fra samme grundansøgning(er).

Patentfuldmægtig– Juridisk og teknisk sagkyndig person, der yder professionel bistand i forbindelse med opfindelser, disses nyhedsundersøgelser og patenteringsprocessen fra patentansøgning til udstedt patent og som har fuldmagt til at repræsentere ansøger.

Patenthaver– ejer af patent og/eller patentansøgning.

Patentindehaver- indehaver af patent og/eller patentansøgning.

Patentjura– den jura, som vedrører det at patentere.

Patentjurist – anden betegnelse for en patentagent eller patentrådgiver, som er en juridisk og teknisk sagkyndig person, der yder professionel bistand i forbindelse med opfindelser, nyhedsundersøgelser og patenteringsprocessen fra patentansøgning til udstedt patent og som kan have fuldmagt til at repræsentere ansøger.

Patentkontor– firma, som beskæftiger patentagenter.

Patentkrav– den del af patentteksten eller patentansøgningens tekst, som definerer beskyttelsesomfanget.

Patentkrænkelse– det forhold at tredjepart uberettiget og erhvervsmæssigt benytter en patenteret opfindelse.

Patentlov– del af en lovsamling, der regulerer patenter.

Patentlovgivning – lovgivningen om patenter.

Patentmyndighed– national (dansk), regional (EPO, europæisk) eller international (PCT, WIPO) myndighed til hvem en patentansøgning kan indsendes og som behandler patentansøgningen. Kun den danske patentmyndighed og EPO kan udstede patenter med virkning for Danmark.

Patentnummer – nummeret under hvilket et patent er udstedt.

Patentordbog – denne liste. Listen er givet til offentligheden som generel information og erstatter ikke rådgivning i en konkret sag.

Patentprofylakse – offentliggørelse f.eks. af en opfindelse for at hindre at andre kan opnå patent på denne.

Patentregister– patentmyndighedens officielle register over patenter og patentansøgninger, som er offentliggjorte.

Patentret- ret til at forbyde andre fra erhvervsmæssigt at udnytte en patenteret opfindelse i op til 20 år. Et patent er at betragte som en forbudsret.

Patentrådgiver - anden betegnelse for en patentagent. Denne er en juridisk og teknisk sagkyndig person, som yder professionel bistand i forbindelse med opfindelser, nyhedsundersøgelser og patenteringsprocessen fra patentansøgning til udstedt patent. Patentrådgiveren kan have modtaget fuldmagt til at repræsentere patentansøger.

Patentrådgivning- det at yde juridisk og teknisk bistand i forbindelse med opfindelser og den efterfølgende patenteringsproces.

Patentsagsbehandler- person som er ansat hos Patent og Varemærkestyrelsen og som undersøger om din opfindelse kan patenteres jvf. Patenterbarhedskriterierne.

Patentskribent– Mogens Ludvigsen

Patentudløb– det forhold at patenter normalt udløber – ”går off patent” – 20 år efter indlevering af patentansøgningen. I hovedreglen er det kun lægemidler, der kan patentbeskyttes i mere end 20 år.

Patentudslettelse– slettelse af et patent pga. af en ugyldighedsgrund.

Patentudstedelse– patentmyndighedens meddelelse om patentansøgningens godkendelse.

PCT– Patent Corporation Treaty, patentsamarbejdstraktaten.

Tilbage til top

Q​

Tilbage til top

R

Regional ansøgning – ansøgning om patent, som er anmeldt til et fælles patentsystem, eksempelvis er EPO det fælleseuropæiske patentsystem.

Regional patentansøgning -– patentansøgning, som er anmeldt til et fælles patentsystem, eksempelvis er EPO det fælleseuropæiske patentsystem.

Rettighed– et patent etablerer en eneret, hvor De har en rettighed til at forbyde andre at anvende Deres opfindelse kommercielt.

Rådgivning om udviklingsprocessen - fra Deres ide/concept til et produktionsklart produkt. Vi tilbyder rådgivning under hele udviklingen fra Deres ide over prototype til et produktionsklart produkt og rådgiver Dem om hvornår, det giver mening at indlevere en patentansøgning på Deres opfindelse. Endvidere er det herefter relevant at overveje om Deres opfindelse kan licenseres.

Tilbage til top

S

Sammendrag – den del af patentansøgningen, der indeholder et resume af opfindelsen.

Skadeserstatning – erstatning til indehaveren af et patent for så vidt en domstol har afgjort, at dette er blevet krænket.

Software-Program – f.eks. en App eller Apps er ikke undtaget fra softwarepatentering.

Stamansøgning – patentansøgning, der er grundlaget for en eller flere afdelte ansøgninger.

Statusundersøgelse– en undersøgelse af behandlingsstadiet for en patentansøgning. Undersøgelse kan klarlægge om f.eks. den pågældende patentansøgning ser ud til at kunne føre til patent.

SW– er ikke undtaget fra softwarepatentering. Dette gælder også Apps.

Tilbage til top

T

Teknisk problem – begreb som anvendes i forbindelse med en patentansøgning, det tekniske problem definerer den opgave, som opfindelsen sigter mod at løse.

Tilbagetagelse- patenthavers aktive opgivelse af sin patentrettighed, typisk sker dette frivilligt.

Tvangslicens– en ikke frivilliglicens, som er meddelt ved manglende udøvelse af en opfindelse, når denne f.eks. har samfundsmæssig betydning.

Tilbage til top

U

Udarbejdelse af engelsksproget patentansøgning, hvorved ansøgningen finder bedst anvendelse worldwide – vi anbefaler at skrive patentansøgningen på engelsk, da dette sprog finder størst anvendelse hos patentmyndighederne verden over.

Udførelseseksempel– en del af patentansøgningens tekst hvori en bestemt udførelsesform for opfindelsen er detaljeret beskrevet.

Udløb– tidspunkt for ophør af patentets 20 års løbetid.

Udstedelse af patent – patentmyndighedens meddelelse om den endelige godkendelse af patentansøgningen til patent.

Ugyldighedskendelse– en kendelse om at patentet ikke er gyldigt, kan f.eks. være begrundet i at opfindelsen ikke har nyhed eller ikke har opfindelseshøjde.

Utility model – engelsk for brugsmodel.

Utility patent – betegnelse for patent i USA.

Tilbage til top

V

Verdenspatent– meningsløst, men yndet begreb af visse skribenter. Det er ikke muligt at opnå et patent, der dækker hele jordens geografiske udstrækning.

Tilbage til top

W

WIPO- World Intellectual Property Organisation, en organisation som administrerer aftaler vedrørende patenter og anden IP.

Tilbage til top

Y

Tilbage til top

Ko​ntakt os for et gratis og uforpligtende patent møde

Vi tilbyder Dem det første møde uforpligtende og ganske gratis. Vi hjælper med patenter inden for mekanik, software, apps og elektronik. 

​Mødet kan finde sted i København eller på vores adresse, som er:

Ludvigsen Patent

Aspevej 1, 3220 Tisvildeleje

Telefon: 3031 9135

E-mail: info@ludvigsenpatent.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Ludvigsen Patent

Aspevej 1

3220 Tisvildeleje​

​CVR: 32395430

Forretningsbetingelser

Kontakt os

☎ Tlf.: 30 31 91 35

✉ E-mail: info@ludvigsenpatent.dk

Find vej