Forretningsbetingelser for samarbejde med ludvigsenpatent

Nedenstående forretningsbetingelser definerer nogle vigtige forhold i vores forhold til Dem. Ved at forstå og overholde disse forretningsbetingelser, kan De gøre Deres til, at vores samarbejde bliver en succes. Ethvert professionelt arbejde udført af os vil være i overensstemmelse med disse betingelser.

Kommunikation

Betingelserne for en effektiv arbejdsgang og en afslutning af f.eks. ansøgning om patent eller brugsmodel inden for den aftalte tids og pris ramme er følgende:

At når vi stiller Dem spørgsmål, da giver De os oplysninger om opfindelsen eller frembringelsen og at disse oplysninger er udtømmende og teknisk nøjagtige, f.eks. i form af tegninger, beskrivelser og instruktioner til os.

At spørgsmål og henvendelser fra vores side besvares indenfor en rimelig svarfrist, som er 14 dage. Denne svarfrist gælder dog ikke i ferieperioder og over helligdage. Svarfristen kan dog fraviges ved forudgående skriftlig aftale.

Såfremt svarfristen overskrides - efter at der er givet en opfordring til svar fra vores side - forbeholder vi os retten til at overveje og eventuelt stoppe arbejdet og samarbejdet samt fakturere Dem for den medgåede tid.

De forskellige patentmyndigheder giver os ofte en frist til at reagere på de forskellige proceduretrin og myndighedsskrivelser, og hvis fristen ikke overholdes, kan det føre til at en rettighed til et patent eller en brugsmodel ansøgning eller til et udstedt patent og en udstedt brugsmodel mistes uigenkaldeligt. Vi er ikke ansvarlige for mistede rettigheder, hvis De ikke kommer med præcise og udtømmende instruktioner i så god tid, at vi kan nå at reagere inden fristens udløb. Vi vil informere dem om enhver frist, samt om hvilke handlinger eller instruktioner, der er nødvendige i den forbindelse.

Arbejde med deres ansøgning om patent eller brugsmodel efter dens indlevering

Generelt bedes De være opmærksom på, at når et arbejde er tilendebragt, f.eks. når en ansøgning om patent eller brugsmodel er indleveret til myndigheden, vil der ofte komme en skrivelse fra myndigheden, som skal besvares inden for en given frist for at sikre, at ansøgningen stadig er verserende og ikke bliver afvist af myndigheden. I sådanne tilfælde vil der være behov for en efterfølgende korrespondance med - og svar til – myndigheden inden for den givne frist. Dette vil ofte betyde, at der er et vist behov for rådgivning og eventuel rapportering (af hvad myndighedens skrivelse angik) til Dem, således at De kender status på Deres ansøgning og hvad, der eventuelt kan eller skal gøres i forbindelse med Deres ansøgning.

Den tid som medgår til denne korrespondance, svar til myndigheden, rådgivningen og rapporteringen, faktureres særskilt efter forudgående aftale.​

Kontaktinformation

I bedes informere os om enhver personale- og/eller adresseændring, e-mail ændring og telefonnummerændring eller enhver ændring i ejerskab på en sag, som vi varetager for Dem.

Det er vigtigt, idet der på mange af disse ændringer skal foretages en officiel registrering hos myndigheden og fordi kontaktinformationen anvendes i kommunikationen med Dem.

Hvis kommunikationen er startet med en e-mail korrespondance kan De forvente, at den fortsætter via e-mail, og at De bærer ansvaret for, at vi altid er i besiddelse af en e-mail med hvilken vi kan kommunikere med dem.

Instruktioner

Selvom vi i hastesager om nødvendigt vil påbegynde et arbejde på baggrund af mundtlige instruktioner, skal vi have skriftlige instruktioner (eller skriftlig bekræftelse), hvis en ansøgning skal opgives eller falde bort.

Vi skal også have skriftlige instruktioner, når vi på Deres vegne pådrages gebyrer eller omkostninger, f.eks. ved indlevering af en ny ansøgning, eller hvis vi instruerer udenlandske kollegaer om at udføre arbejde, der vil medføre omkostninger, som naturligvis faktureres Dem.

Overslag eller fast pris

Efter forespørgsel vil vi komme med overslag over fremtidige omkostninger. Overslag gives på basis af interne prislister og valutakurser på udregningstidspunktet. Vore overslag er kun vejledende og ikke bindende. De reelle omkostninger vi vil få på Deres vegne kan blive påvirket af ting, som vi ingen indflydelse har på, og når omkostningerne er på timebasis, kan vores honorar ikke forudses nøjagtigt.

Alternativ kan vi give Dem en fast pris på et givet stykke arbejde.

Udgifter og deres dækning

​Sædvanligvis vil enhver handling på Deres vegne samt service, der ydes Dem medføre udgifter. Disse kan omfatte tid brugt på telefonsamtaler, herunder minuttakster for telefoni til udlandet, forespørgsler på e-mail eller via telefon, fremsendelse af påmindelser vedrørende forestående tidsfrister og rapportering af skrivelser f.eks. fra en myndighed, som vi modtager som Deres fuldmægtig.

Vi skal altid have dækning for udgifter, såsom gebyrer til patentmyndigheder og udlæg til udenlandske bureauer for arbejde udført på baggrund af instruktioner fra os. Vi vil måske behøve forudbetaling, før vi påtager os arbejde med eksterne samarbejdspartnere. I den forbindelse opkræver vi normalt en forudbetaling på 75 % af de totale forventede omkostninger førend vi påbegynder videreførelser af en international ansøgning om patent. Der vil blive lagt 10 % i håndteringsgebyr på udlæg. Igangværende arbejde kan blive debiteret på månedsbasis efter en forudgående aftale.

Fakturaer skal betales i løbet af 14 dage eller senest inden udløbet af den angivne frist. Hvis fakturaer ikke bliver betalt indenfor betalingsfristen, vil vi sende betalingspåmindelser og forbeholde os retten til at tilskrive renter ifølge en basisrentesats på forfaldne beløb. I tilfælde af at et beløb har været forfaldent længe, forbeholder vi os endvidere retten til at indstille igangværende arbejde, indtil det forfaldne beløb er blevet betalt og sende fakturaen til inkasso. Naturligvis vil vi ikke indstille arbejdet - og indstille til inkasso – uden forinden at have informeret Dem om det skriftligt.

Medmindre der på forhånd er aftalt andet og dette er bekræftet til os skriftligt af vedkommende, vil den virksomhed eller person, som vi får instruktioner fra i en bestemt sag, blive anset som den, der skal debiteres for denne sag.

Sagsakter

Vore sagsakter forbliver vor ejendom. Hvis en sag overføres fra Ludvigsenpatent til et andet firma eller privat person, vil sagsakterne blive hos os; der vil være adgang til dem mod betaling for opslag, kopier og rådgivning. Alternativt vil vi i nogle tilfælde være indstillet på at overføre vores sagsakter uden betaling, hvis vi garanteres mod fremtidige krav eller anmodninger om information fra de pågældende sagsakter. Vores sagsakter vil blive destrueret, når de ikke længere er aktuelle, og De bør derfor informere os om, hvis De ønsker eventuelt fremsendt materiale returneret.

Ansvar

Vi arbejder med eksperter og eksperter, når det er fornødent. Nationale patentmyndigheder og brugsmodel-myndigheder i mange lande kræver, at ansøgninger hos nationale patentmyndigheder varetages af lokale fuldmægtige. Vi sender instruktioner til den eksterne ekspert på Deres vegne i god tro og lokale fuldmægtige, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl fra fuldmægtiges og eksperters side.

Alle vores samarbejdspartnere og ansatte har tavshedspligt, og enhver forespørgsel vil blive behandlet med den største fortrolighed. Denne fortrolighed omfatter også materiale, som vi får kendskab til under sagsbehandlingen.

Vi ser frem til at arbejde sammen med Dem.

Ko​ntakt os for et gratis og uforpligtende patent møde

Vi tilbyder Dem det første møde uforpligtende og ganske gratis. Vi hjælper med patenter inden for mekanik, software, apps og elektronik. 

​Mødet kan finde sted i København eller på vores adresse, som er:

Ludvigsen Patent

Aspevej 1, 3220 Tisvildeleje

Telefon: 3031 9135

E-mail: info@ludvigsenpatent.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Ludvigsen Patent

Aspevej 1

3220 Tisvildeleje​

​CVR: 32395430

Forretningsbetingelser

Kontakt os

☎ Tlf.: 30 31 91 35

✉ E-mail: info@ludvigsenpatent.dk

Find vej