​Patentkrav, beskrivelse og titel samt juridisk betydning

Du har nu modtaget en ansøgning om patent.

Hvordan læses, forstås og tolkes ansøgningen om patent, et patent, og hvad er den juridiske betydning findes i det følgende

Læses, forstås og tolkes, den korte version

Først Titlen i den første linje

fra starten af ansøgningen til “krav /CLAIMS” findes

Beskrivelsen

Hvad (hvilket teknisk område ) opfindelse befinder sig i, hvad opfindelsen angår.

Herefter hvilke problemer opfindelsen løser, hvilke udfordringer andre/tidligere opfindelse(r) har.

Det næst hvilke fordele opfindelse har.

Figuroversigt, udførelseseksempler eller udførelsesformer (embodiments på engelsk)

Beskrivelse af de enkelte figurer. Tallene 10, 20 osv. refererer typisk til de samme tekniske træk/dele i figur gennemgangen.

Krav /CLAIMS

Patentkrav skal angive, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning. Patentkrav skal indeholde en indledning, der omfatter en titel for opfindelsen…

Beskriver / definerer hierarkisk hvilken opfindelse der søges beskyttelse.

Krav 1 er bredere en krav 2 osv.

Tal (10, 20) osv. refererer typisk til de samme tekniske træk/dele i kravene fra figurerne.

Kravene kan under en senere sagsbehandling sammenskrives ud fra hierarkiet af krav.

Læses, forstås og tolkes , den laaaange version

En patentansøgning består af beskrivelse, tegninger, patentkrav og sammendrag.

Beskrivelsen

Beskrivelsen indeholder en forklaring af opfindelsen. Det forklares, hvad der eventuelt er kendt i forvejen, og hvilken teknisk virkning man opnår ved opfindelsen i sammenligning med den kendte teknik.

Beskrivelsen indeholder ligeledes en gennemgang af, hvordan opfindelsen kan realiseres i praksis. Gennemgangen skal være så tydelig, at en fagmand på området ved læsning af beskrivelsen kan udøve eller realisere opfindelsen.

Tegninger

Tegningerne indeholder illustrationer, udførelsesformer/varianter af opfindelsens elementer. De enkelte detaljer på tegningerne forsynes med tal og/eller bogstaver, således at man kan henvise til dem i beskrivelsen. Består en tegning af mere end én figur, skal figurerne nummereres.

Patentkrav, CLAIMS

Patentkravene udgør de centrale elementer i patentansøgningen. De angiver, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning.

Patentkrav formuleres typisk på den måde, at det første krav, krav 1 beskriver opfindelsen i den bredeste forstand udelukkende ved hjælp af de tekniske træk (midler), som er nødvendige for at opfindelsen kan fungerer som forklaret i beskrivelsen. I de efterfølgende patentkrav beskrives de mere detaljerede udførelsesformer af opfindelsen.

Man kan få patent på både produkter, apparater, systemer. fremgangsmåder (metoder) og anvendelser, men hvert patentkrav må kun angå en enkelt af disse typer.

Sammendrag, Abstract

Sammendraget er et kortfattet resume af ansøgningen.

Fra Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Beskrivelsen § 16. Beskrivelsen skal:

1) Indledes med en kort og saglig titel for opfindelsen.

2) Angive det tekniske område, som opfindelsen vedrører, samt den teknik, som opfindelsen bygger på, om muligt suppleret med henvisning til kendt litteratur, som belyser den pågældende teknik.

3) Beskrive det tekniske problem og den løsning, som opfindelsen omfatter.

4) Belyse opfindelsen ved hjælp af udførelseseksempler eller udførelsesformer, eventuelt med henvisning til tegninger eller fotografier, således at patentkravene kan anses for tilstrækkeligt underbyggede.

5) Udtrykkeligt angive, hvorledes opfindelsen kan udnyttes industrielt, hvis dette ikke tydeligt fremgår af opfindelsens karakter. Såfremt der er tale om en opfindelse, der vedrører et gen, skal der udtrykkeligt redegøres for, hvorledes en sekvens eller delsekvens af genet kan anvendes industrielt.

6) Hvis opfindelsen angår ændring af dyrs genetiske identitet, angive, om opfindelsen kan påføre dyret lidelser og i så fald, om der ved udøvelsen af opfindelsen opnås en betydelig medicinsk nytteværdi for mennesker eller dyr.

Stk. 2. Hvis patentkravene omfatter flere selvstændige patentkrav, skal opfindelserne ifølge disse patentkrav omtales i beskrivelsen.

Stk. 3. Beskrivelsen af opfindelsen må ikke indeholde andet, end hvad der bidrager til forståelsen af opfindelsen. Normalt bør bruges sådanne tekniske udtryk, tegn og symboler, som er almindeligt anerkendte på det pågældende område. Hvis nye eller ikke almindeligt anvendte udtryk anvendes, skal betydningen af disse forklares. Fysiske størrelser skal angives i enheder, der er anerkendt i international praksis, fortrinsvis efter det metriske system ved anvendelse af SI-enheder. I matematiske formler skal almindeligt anvendte symboler bruges. I kemiske formler skal almindeligt anvendte symboler, atomvægte og molekyl- eller strukturformler bruges.

Patentkrav

§ 13. En patentansøgning skal indeholde mindst et patentkrav. Patentkrav skal angive, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning. Patentkrav skal indeholde en indledning, der omfatter en titel for opfindelsen, og angive de tekniske træk, som opfindelsen har til fælles med den kendte teknik. Patentkrav skal endvidere indeholde en kendetegnende del, der indledes med ordene »kendetegnet ved« eller lignende, og som angiver de tekniske træk, som er nye og særegne for opfindelsen. En anden affattelse af patentkravene kan benyttes, hvis dette er hensigtsmæssigt.

Stk. 2. Opfindelsen henføres så vidt muligt til en af følgende kategorier: Produkter, apparater, fremgangsmåder eller anvendelser.

Stk. 3. Et patentkrav skal være klart formuleret og må ikke indeholde noget, som er uvedkommende i forhold til den opfindelse, som er angivet i patentkravet, eller er uvæsentligt for den ansøgte eneret.

Stk. 4. Der kan i indledningen og i den kendetegnende del optages henvisningsbetegnelser i parentes til tegningerne eller fotografierne. Almindelige bemærkninger som f.eks. »som beskrevet« eller »som vist på tegningen« må ikke optages i patentkravene. Undtagelsesvis kan der i patentkrav henvises direkte til karakteristik af mikroorganismer og definition af målemetoder, som angivet i beskrivelsen, samt til former og kurvediagrammer eller lignende, som er vist på tegningerne.

​​§ 14. Indeholder en patentansøgning flere patentkrav, skal disse stå samlet og være nummereret fortløbende.

Stk. 2. Et patentkrav kan være selvstændigt eller uselvstændigt. Et patentkrav er selvstændigt, hvis det fuldstændigt angiver den omhandlede opfindelse. Et patentkrav er uselvstændigt, hvis det angår en udførelsesform for en opfindelse, der er angivet i et andet patentkrav i ansøgningen, og derfor omfatter samtlige kendetegn i dette patentkrav.

Stk. 3. Et selvstændigt patentkrav kan henvise til et eller flere foregående patentkrav.

Stk. 4. Et eller flere uselvstændige patentkrav kan knyttes til et foregående patentkrav. Et uselvstændigt patentkrav kan knyttes til flere foregående patentkrav. Uselvstændige patentkrav skal indledes med en henvisning til sådanne foregående patentkrav og derefter angive opfindelsens yderligere kendetegn. Uselvstændige patentkrav skal grupperes umiddelbart efter det selvstændige patentkrav, som de direkte eller gennem et andet uselvstændigt patentkrav er knyttet til.

§ 15. Hvis en ansøgning omfatter flere opfindelser, anses den kun for at være i overensstemmelse med patentlovens § 10, hvis der mellem opfindelserne foreligger teknisk sammenhæng. Den tekniske sammenhæng skal komme til udtryk ved, at opfindelserne helt eller delvist omfatter de samme eller tilsvarende særlige tekniske træk, som hver opfindelse bidrager med ud over teknikkens standpunkt.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt der mellem et antal opfindelser foreligger denne tekniske sammenhæng, afgøres uden hensyn til, om de er angivet i hvert sit patentkrav eller som alternativer i et patentkrav.

Stk. 3. Flere selvstændige patentkrav inden for samme kategori må kun angives, hvis den tekniske sammenhæng er udpræget, og der foreligger åbenbare vanskeligheder ved at angive opfindelserne tilstrækkeligt tydeligt i et og samme patentkrav.

KRÆNKELSE, ANDRE UDNYTTER, HAR STJULDET, SOLGT, KOPIERET, TILBUDT, MARKEDSFØRT, VIST I ANNONCE, PÅ NETTET ELLER PÅ ANDEN MÅDE TJENT PÅ ELLER FÅET KOMMERCIEL UDBYTTE AF DERES OPFINDELSE

Dersom det opleves, at de er af den opfattelse at andre ”udnytter opfindelsen ved at fremstille, udbyde, bringe i omsætning eller anvende et produkt, der er genstand for patent” bedes de kontakte os.

Vi vurderer - efter en længere analyse – om det er tilfældet, og retter en henvendelse til krænkeren.

Den juridiske betydning af et udstedt patent, se patentlovens § 3 og § 39

Fra patentlovens § 3.

Den ved patent opnåede eneret indebærer, at andre end patenthaveren ikke uhjemlet må udnytte opfindelsen ved

1) at fremstille, udbyde, bringe i omsætning eller anvende et produkt, der er genstand for patent, eller importere eller besidde produktet med sådant formål, eller

2) at anvende en fremgangsmåde, der er genstand for patent, eller udbyde den til anvendelse her i landet, såfremt den, der udbyder fremgangsmåden, ved, eller omstændighederne gør det åbenbart, at fremgangsmåden ikke må anvendes uden patenthaverens samtykke, eller

3) at udbyde, bringe i omsætning eller anvende et produkt, som er fremstillet ved en fremgangsmåde, der er genstand for patent, eller importere eller besidde produktet med sådant formål.

Stk. 2. Eneretten indebærer ligeledes, at andre end patenthaveren ikke uhjemlet må udnytte opfindelsen ved at levere eller tilbyde nogen, som ikke er berettiget til at udnytte opfindelsen, midler til at udøve denne her i landet, såfremt disse midler vedrører et væsentligt element i opfindelsen og leverandøren eller tilbudsgiveren ved, eller det efter omstændighederne er åbenbart, at de er egnede og bestemt til sådan anvendelse. Er midlet en i handelen almindeligt forekommende vare, gælder dette dog kun, såfremt den, der leverer eller tilbyder at levere midlet, tilskynder modtageren til at begå handlinger som nævnt i stk. 1. Ved anvendelsen af bestemmelserne i 1. og 2. pkt. anses personer, der udfører handlinger som nævnt i stk. 3, nr. 1, 3, 4 eller 5, ikke for berettigede til at udnytte opfindelsen.

Stk. 3. Eneretten omfatter ikke

1) handlinger, der udføres i ikkeerhvervsmæssigt øjemed,

2) handlinger angående produkter, som af patenthaveren eller med dennes samtykke er bragt i omsætning her i landet eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS),

3) handlinger, som udføres i forsøgsøjemed i forbindelse med genstanden for den patenterede opfindelse,

4) handlinger, der er afgrænset til genstanden for den patenterede opfindelse, som er nødvendige for at kunne opnå en markedsføringstilladelse for et lægemiddel til mennesker eller dyr i EU, i en EU-medlemsstat eller i andre lande, eller

5) tilberedning i et apotek af et lægemiddel efter lægerecept i individuelle tilfælde eller handlinger, der vedrører det således fremstillede lægemiddel.

Fra patentlovens § 39

Patentbeskyttelsens omfang bestemmes af patentkravene. Til forståelse af patentkravene kan vejledning hentes fra beskrivelsen.

Ko​ntakt os for et gratis og uforpligtende patent møde

Vi tilbyder Dem det første møde uforpligtende og ganske gratis. Vi hjælper med patenter inden for mekanik, software, apps og elektronik. 

​Mødet kan finde sted i København eller på vores adresse, som er:

Ludvigsen Patent

Aspevej 1, 3220 Tisvildeleje

Telefon: 3031 9135

E-mail: info@ludvigsenpatent.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Ludvigsen Patent

Aspevej 1

3220 Tisvildeleje​

​CVR: 32395430

Forretningsbetingelser

Kontakt os

☎ Tlf.: 30 31 91 35

✉ E-mail: info@ludvigsenpatent.dk

Find vej